15

slide1

16

Облік у емітента дивідендів (діє до 31.12.2014 р.) Облік дивідендів у 2015 році >>>

Для чого створюють підприємства? Для того щоб отримувати зиск.  Звичайно, існують підприємства, які створені заради іншої мети – захоплення ринку для материнської компанії, соціальної спрямованості, і тому подібне, але, в основному, підприємства створюють для примноження своїх статків шляхом отримання дивідендів або продажем бізнесу (попередньо вивівши своє підприємство в розряд цікавих для інвестування).  Ця стаття присвячується порядку нарахування та виплати дивідендів.

Власники підприємств реалізовують своє право на прибуток підприємства через розподіл прибутку підприємства. Дане право власників описане в ст. 88  Господарського кодексу України та в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» -  брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Власники підприємства мають право отримати дивіденди пропорційно частці  у корпоративних правах. Частка у корпоративних правах кожного учасника зазначена в статуті підприємства.

Досить чітко визначення дивідендів викладене в Податковому Кодексі України (п.14.1.49) , де  дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Поняття корпоративних прав визначене у ст. 167 ГКУ. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Корпоративні права, акції бувають привілейовані та прості. Основна їх різниця щодо розподілу прибутку наступна: підприємство  зобов’язане виплатити власнику привілейованої  акції (корпоративних прав)  фіксований та гарантований дивіденд, незважаючи на результати господарської діяльності (розмір дивіденду за привілейованою акцією/корпоративними правами обов’язково фіксується при емісії), тоді як розмір дивідендів за простою акцією/корпоративними правами безпосередньо залежить від господарської діяльності товариства.

Прибуток, який буде об’єктом розподілення, визначається за правилами бухгалтерського обліку і не має відношення до оподатковуваного прибутку, визначеного за правилами Податкового кодексу. Бухгалтерською мовою – для простих акцій та корпоративних прав можна розподіляти суму залишку  по рахунку 44. Якщо накопичений прибуток містить прибутки минулих періодів, їх також можна розподіляти на виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів приймається  загальними зборами учасників та не повинно суперечити чинному законодавству та статуту підприємства.  Що мається на увазі? Є підприємства, статутом яких передбачено, що частина прибутку (зазначається у відсотках)  спрямовується на резервний фонд чи на розвиток підприємства.  Такі підприємства спрямовують на виплату дивідендів ту суму, яка не більша за накопичений прибуток мінус кошти, що розподілені за вимогою статуту.

Періодичність нарахування та виплати дивідендів законодавством встановлена лише для акціонерних товариств, а саме Законом «Про акціонерні товариства» ст.. 30:

— за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

— за привілейованими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення звітного року.

Зауважимо, що АТ має виплачувати дивіденди виключно грошовими коштами (ч. 1 ст. 30 Закону про АТ).

Сам розподіл прибутку на виплату дивідендів відображається проводками Дт 44 Кт 67.

Податки при виплаті дивідендів.

Податки мають бути сплачені до або одночасно із виплатою дивідендів. Дивіденди, що сплачені коштами не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Щодо фізичних осіб емітент корпоративних прав щодо нарахування дивідендів є податковим агентом та утримує ПДФО за ставкою:

  • 5% для простих корпоративних прав;
  • 15-17% для привілейованих (дивіденди за привілейованими корпоративними правами оподатковуються як зарплата).

Щодо нарахування дивідендів власнику - юридичній особі, крім випадків, передбачених пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України до 31 грудня 2014 року, емітент корпоративних прав, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Приклад. Доля володіння корпоративними правами  ТОВ «ХХХ»  наступна: п.Ігнатенко 12% (привілейовані),  п.Марчук 26% (прості) та ТОВ «Київ» 62%. Накопичений прибуток товариства становить 60 000,00 грн.. Загальними зборами учасників прийнято рішення щодо спрямування 70% прибутку на дивіденди. Тобто всього на виплату дивідендів буде спрямовано 42 000,00 грн. (70% від 60 000,00 грн.).

 

Операція

Дт

Кт

Сума

Примітки

Нараховано дивіденди п.Ігнатенко

44

67ігнатенко

5 040

12% від 42000 грн.

Нараховано дивіденди п.Марчук

44

67марчук

10 920

26% від 42000 грн.

Нараховано дивіденди ТОВ «Київ»

44

67київ

26 040

62% від 42000 грн.

Утримано ПДФО п.Ігнатенко

67ігнатенко

64ПДФО

756

15% від 5040 грн.

Утримано ПДФО п. Марчук

67марчук

64ПДФО

546

5% від 10920 грн.

Таким чином належить до виплати  п.Ігнатенко 5040 – 756 = 4284 грн., п. Марчук 10920 – 546 =10374 грн. та ТОВ «Київ» 26040 грн..

При виплаті дивідендів має значення  система оподаткування емітента корпоративних прав, так якщо зазначене у прикладі ТОВ «ХХХ» знаходиться на загальній системі оподаткування, то сплачені авансові внески зараховуються у зменшення нарахованих зобов’язань з податку на прибуток (ст..153.3.3 ПКУ),  а в разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства — емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься y зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу). Див. також лист ДФС  від 23.9.2013 № 11793/6/99-99-10-04-02-1015/445.

Операція

Дт

Кт

Сума

Примітки

Перераховано ПДФО

64ПДФО

311

1302

756+546

Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток

64податок на прибуток

311

4687,20

18% від 26 040

Перераховано дивіденди п.Ігнатенко

67ігнатенко

311

4284

 

Перераховано дивіденди п.Марчук

67марчук

311

10 374

 

Перераховано дивіденди ТОВ «Київ»

67київ

311

26 040

 

 

Якщо ж емітент корпоративних прав є платником єдиного податку, то він також зобов’язаний сплачувати авансові внески з податку на прибуток (за ставкою податку на прибуток), але на бюджетні рахунки єдиного податку. Законодавством не передбачено можливість заліку сплачених авансових внесків у єдиний податок за результатами діяльності емітента корпоративних прав.

Розглянемо наш приклад за умови, що ТОВ «ХХХ» є платником єдиного податку.

Операція

Дт

Кт

Сума

Примітки

Перераховано ПДФО

64ПДФО

311

1302

756+546

Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток

64податок на прибуток

311

4687,20

18% від 26 040

Нараховано авансовий внесок

94

64податок на прибуток

4687,20

18% від 26 040, відобразити в декларації з єдиного податку.

Перераховано дивіденди п.Ігнатенко

67ігнатенко

311

4284

 

Перераховано дивіденди п.Марчук

67марчук

311

10374

 

Перераховано дивіденди ТОВ «Київ»

67київ

311

26 040