15

slide1

16


Статутний капітал: правові засади, ПсБО vs  МСФЗ та нюанси податкового обліку

Формування  підприємства починається із рішення засновників, в якому крім інших питань обговорюється і статутний капітал. В даній статті буде розглянуто правові засади статутного капіталу та облік статутного капіталу  підприємств найпоширеніших організаційно – правових форм ТОВ, ПП та АТ крім державної власності та підприємств фінансової сфери діяльності.

Частина перша. Правові засади формування та змін статутного капіталу

В статуті підприємства відповідно до ч.4 ст.57 ГКУ та ст.88 та 143 ЦКУ  мають міститись дані про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, визначено частку кожного учасника, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством; Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства є емітентами корпоративних прав, а акціонерні товариства є емітентами акцій.  Законодавчі вимоги для статутного капіталу  (надалі СК) описані у таблиці.

Норма законодавства

АТ

ТОВ

ПП

Кількість учасників/акціонерів Максимальна кількість акціонерів відсутня.   Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків. 100 осіб. (ст.50 ЗУ «Про господарські товариства»). При перевищенні цієї кількості ТОВ підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі. (ст.141 ЦКУ) Відсутні обмеження щодо фізичних осіб, проте є обмеження щодо єдиного учасника юридичної особи. Ст.113 ГКУ та лист Держком-підприємництва від 24.12.2004 р. N 9014
Мінімальний розмір статутного капіталу 1250 мінімальних зарплат (ст.24 ЗУ Про господарські товариства та ст.14 ЗУ Про акціонерні товариства) Не встановлено (раніше визначався ст.52 ЗУ Про господарські товариства) Не встановлено
Визнання іноземних інвестицій У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить 100%, вважається іноземним підприємством. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. (ст.116 ГКУ)
Валюта статутного капіталу Валютою статутного капіталу є національна валюта, та оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться за курсом, встановленим Національним банком України.(ст.393 ГКУ)
Вклад у статутний капітал Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошові та матеріальні внески засновників (ст.66 ГКУ)
Заборонено використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом . (ч.3 ст.86 ГКУ), заборонено внесення  СК шляхом заліку зустрічних вимог (ст.144 ЦКУ) Не може бути внесено до статутного фонду право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (ст.407 ЦКУ) внески в нематеріальній формі
Термін внесення статутного капіталу/оплати акцій до дати затвердження результатів розміщення  першого  випуску  акцій (ст.11 ЗУ Про акціонерні товариства) До  оплати  50  відсотків  статутного  капіталу товариство не має права здійснювати операції,  не пов'язані з його заснуванням.

 

 

до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства. термін відсутній
Фінансовий стан засновників Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). (ч.3 ст.86 ГКУ) Відсутня вимога, на практиці до ПП застосовується ч.3 ст.86 ГКУ
Можливість зміни розміру статутного капіталу Так, але не менше законодавчо встановленого мінімуму. АТ має право збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Збільшення статутного капіталу АТ допускається після його повної сплати. Збільшення СК товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Так. Збільшення СК ТОВ допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Так

 

Обов’язок зменшити статутний капітал якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, АТ зобов'язане оголосити про зменшення свого СК та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. (ст.155 ЦКУ) якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ТОВ виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого СК  і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації. (ст.144 ЦКУ) відсутній
Орган, що приймає рішення щодо змін розміру СК Загальні збори акціонерів Загальні збори учасників Засновник, засновники
Дата чинності рішення про зменшення СК День внесення відомостей до державного реєстру.

 

зменшення СК допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

 

допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. (ст.144 ЦКУ) В разі зменшення, рішення про зменшення СК ТОВ надсилається поштовим відправленням всім кредиторам ТОВ не пізніше триденного строку з дня його прийняття. в разі зменшення СК обов’язкова публікація  у  спеціалізованому друкованому ЗМІ відповідного повідомлення. (ст.29 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб)
Визнання асоційованих підприємств Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Про наявність простої та вирішальної залежності має бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону.(ст.126 ГКУ)
Можливість мати в своєму складі інші юридичні особи

Так

ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника (ст. 141 ЦКУ).

Підприємство не має у своєму складі іншіх юридичних осіб (ст. 62 ГКУ).

 

Частина друга. Облік статутного капіталу за ПсБО чи МСФО, податковий облік

Облік відчуження частки у статутному капіталі >>>


Можливість мати в своєму складі інші юридичні особи

так

ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника. (ст.141 ЦКУ)

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб (Ст.62 ГКУ)