15

slide1

16

Головна | Наші послуги | Супутні послуги | Корпоративні фінанси
Корпоративні фінанси

Оцінка системи внутрішнього контролю.

Внутрішній контроль – процес, який розробляється та впроваджується управлінським персоналом для забезпечення ефективності та результативності діяльності. Мета аудиту даного питання – ідентифікація та оцінка ризиків суб’єкта господарювання, а також їх можливий вплив на показники фінансової звітності, розробка політики в області управління ризиками.

Розробка бізнес-планів.

Бізнес- план – це програма підприємницької діяльності. В ньому описується запланована чи бажана до випуску продукція чи послуги підприємства, ринок збуту, необхідність фінансових/капітальних вкладень та прогнозовані фінансові результати. Бізнес-план є моделлю проекту і реальною оцінкою можливостей. Також даний документ є необхідним для залучення інвесторів та/або отримання кредиту.

Оцінка фінансового стану компанії.

Оцінка фінансового стану компанії здійснюється з метою виявлення основних факторів, що впливають на добробут компанії, а також щоб здійснити прогноз тенденцій та розробку стратегії розвитку бізнесу. Оцінка фінансового стану проводиться шляхом оцінки складу та структури активів компанії, їх руху та стану, оцінки складу та структури джерел запозиченого та власного капіталу, аналіз характеристик та властивостей фінансової стійкості компанії. Аналіз фінансового стану є аналітичною процедурою за допомого якої можна виявити слабкі сторони фінансового механізму бізнесу та передбачити найбільш вірогідний його розвиток. Також аналіз передбачає наступну розробку рішень щодо зниження чи повного усунення ризиків.

Складання бюджетів, Cash- flow.

Бюджетування – це процес узгодженого планування та управління діяльністю організації за допомогою показників, які дозволяють визначити внесок кожного підрозділу/центру в процес досягнення цілі. Впровадження та підтримка системи бюджетування на підприємстві дозволяє не лише спланувати діяльність, виявити відхилення від намічених планів, але й виявити ті підрозділи/ вузькі місця, яким необхідна додаткова увага та рішення. Важливим елементом бюджетування є звіт Cash -Flow.

Данні цього звіту допомагають зрозуміти джерела надходження коштів та напрямки їх витрачання. В звіт про рух грошових коштів включаються надходження та видатки за основними статтями доходів та витрат. На основі даних визначається поточний залишок грошових коштів, що є в розпорядженні підприємства, а також показник прибутку.

Складання, впровадження управлінської звітності.

Управління компанією вимагає отримання необхідної (вхідної) інформації. Серед великої кількості показників діяльності підприємства завжди можна виділити ключові показники, показники середньої важливості та несуттєві. При цьому ступінь важливості одних і тих самих показників може бути кардинально різною для різних питань. Як правило, для прийняття правильного рішення використання лише фінансової інформації недостатньо, і тому керівництво впроваджує управлінську звітність, яка оперує як фінансовими так і натуральними показниками.
Склад, зміст та форми управлінської звітності розробляються для кожного окремого підприємства із врахуванням наступних принципів:

· релевантності- це означає. Що звітність має бути основою для прийняття рішень, а не просто інформувати її користувачів про діяльність компанії;

· оперативності – звітність повинна бути вчасною;

· адресності – звіти мають бути надані конкретним менеджерам, яким вона дійсно потрібна;

· достатності – деталізація показників має бути достатньою, але не збитковою;

· зрозумілості – звіти мають бути виконані у доступній та зрозумілій формі;

· достовірності.

Первинна постановка системи обліку та звітності.

Оскільки Вам потрібно працювати в зрозумілому та нормальному для Вас середовищі, ми допоможемо це Вам налагодити

 

Вартість послуг >>>

 

Компанія «Сервіском аудит» - надійний партнер, який надає якісні та професійні послуги.

Головна

Про компанію

Послуги

Вартість

Контакти

Оцінка системи внутрішнього контролю